Elindult az akciófigyelő szolgáltatásunk

Adatkezelési tájékoztató

Hellooo Europe Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1054 Budapest, Alkotmány utca 4., adószám: 23970382-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-987090; elektronikus elérhetőség: antal.kristof@hellooo.hu; honlap címe: www. tesztplussz.hu, a továbbiakban: adatkezelő) a vonatkozó,

–           az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.),

–           a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete – Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR),

–           a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.),

–           a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (Nytv.),

–           a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény,

–           az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.),

–           a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.),

előírásai figyelembevételével a www.tesztplussz.hu weboldalra, annak látogatóira, felhasználóira vonatkozó adatkezelés, valamint az adatok nyilvánosságra hozatalának eljárását, illetőleg az adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendjét az alábbiakban szabályozza. Az adatkezelő az alábbiakban tájékoztatja a szolgáltatásait igénybe vevőket az általa alkalmazott adatkezelésről.

Jelen adatkezelési szabályzat mindenkor hatályos változata a www.tesztplussz.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) érhető el. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen szabályzat jogszabályi előírásokkal összhangban történő megváltoztatására, az adatkezelési szabályzattal, annak értelmezésével kapcsolatos tájékoztatást elektronikus formában nyújt az antal.kristof@hellooo.hu  e-mail-címre érkező megkeresések megválaszolásával.

Az Adatkezelési Tájékoztató kiterjed mind a személyes adatot az adatkezelőnek szolgáltató érintettekre, mind pedig a honlap látogatóira, felhasználóira, akik vonatkozásában adatkezelés személyes adatokra nézve nem történik.

Fogalommeghatározások:

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve -azonosítható természetes személy;

2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3. különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

4. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;

5. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

6. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

7. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

8. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

9. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

10. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

11. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

12. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

13. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

14. adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

15. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatokelvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

16. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

17. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

18. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

19. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;

20. felhasználó: minden olyan nagykorú természetes személy, aki a honlapon nyújtott szolgáltatást igénybe veszi.

21. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

22. honlap: az adatkezelő által üzemeltetett tesztplussz.hu internetes oldal, sajtótermék;

23. szolgáltatás: az adatkezelő által biztosított szolgáltatások, amelyek elérhetők a honlapon.

 1. Adatkezelés

Az adatkezelő kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok védelmére, emiatt mindenkor ügyel a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítására, melynek alapvető követelménye az adatok kezelésére vonatkozó megfelelő tájékoztatás nyújtása. Jelen Adatkezelési Tájékoztató többek között információt nyújt az adatkezelő szolgáltatásának nyújtása során történő személyes adatok kezeléséről: a kezelt adatok megismerésének forrásairól, köréről, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról és időtartamáról, a személyes adatokkal kapcsolatos jogokról és az azok közötti választási lehetőségekről, illetve tartalmazza azokat az elérhetőségeket is, amelyeken választ kaphat az érintett az adatkezelő adatvédelmi gyakorlatával kapcsolatos kérdéseire is.

Az adatkezelő az érintettek által megadott személyes adatokat kizárólag a szolgáltatás teljesítése érdekében az ahhoz szükséges mértékben és ideig kezeli a szolgáltatások biztosítása, a hírlevelek kézbesítése céljából.

Az Infotv.-nek megfelelően személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

Az adatkezelő tevékenysége során nem kezel különleges adatot, illetve bűnügyi személyes adatot.

Különleges adat akkor kezelhető, ha az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, ha az törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés végrehajtásához szükséges, vagy azt az Alaptörvényben biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése érdekében vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli, vagy törvény közérdeken alapuló célból elrendeli.

A honlapot alkalomszerűen látogatókról az adatkezelő egyedi azonosításra alkalmas adatot nem gyűjt. Az adatkezelő statisztikai célból kizárólag egyedi azonosításra nem alkalmas adatokat gyűjt. Az adatkezelő a látogatók aktivitásáról csak olyan adatokat gyűjthet, amelyek nem kapcsolhatók össze egy esetleges regisztráció alkalmával megadott adatokkal.

Az adatkezelő személyes adatot külföldre nem továbbít.

Az adatkezelő szavatolja, hogy az általa kezelt adatok az alábbi követelményeknek megfelelnek:

–           felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;

–           pontosak, teljesek, időszerűek;

–           tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az érintett jelen adatkezelési szabályzatban foglalt rendelkezéseket szabadon megismerheti, azok ismeretének elsajátítása az érintett felelőssége. Az érintett a honlap felhasználásával, a hírlevélre történő feliratkozással nyilatkozik, hogy a jelen adatkezelési szabályzatban foglaltakat ismeri, és azokat magára nézve elfogadja.

Az adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat addig kezeli, amíg a látogató hozzájárulását írásban vissza nem vonja az antal.kristof@hellooo.hu e-mail-címre küldött levél útján.

Az adatkezelő által nyújtott szoltáltatással kapcsolatos adatkezelésének az összefoglalása

Az adatkezelés célja: 

– a felhasználó azonosítása,

– a felhasználóval való kapcsolattartás,

– a felhasználó jogosultságának (a felhasználó által igénybe vehető szolgáltatásokhoz) azonosítása,

– felhasználó által igénybe vett szolgáltatások valamint a hirdetések testreszabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele,

– egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése,

– az informatikai rendszer technikai fejlesztése,

– szolgáltatások opcionális kiegészítése, valamint bizonyos alkalmazások megfelelő működése, elemzése, utólagos ellenőrzése,

– egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése,

i. Honlapok szolgáltatásának használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az Adatkezlő által az adatok tárolása, felhasználása kizárólag technikai célokra (szerverek biztonságos működésének elemzésére, utólagos ellenőrzésre) illetve statisztikai célokra történik,

j. egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése,

k. elemzések készítése,

l. online tartalomszolgáltatás,

m. az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése,

n. hatósági megkeresésekhez a szükséges információ megadása.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a honlap böngészésével elfogadja a felhasználási feltételeket, egyben a böngészés anonimizált adatokat gyűjt a Google Analytics webanalitikai szoftver segítségével. A Google Analytics webanalitikája arról ad információt, hogy hányan nézték meg a honlapot, illetve hány oldalt néztek meg a honlapon. A Google Analytics az adatkezelő részére nyújt segítséget a piackutatás terén a látogatottsági adatok gyűjtésével (több információ: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/?hl=hu

Amennyiben az érintett e-mail-ben kapcsolatba lép az adatkezelővel, úgy e-mail-címét és az általa megadott személyes adatokat (név) is kezeli az adatkezelő. Az adatkezelő által kezelt adatok köre e-mail-ben történő megkeresés esetén: e-mail-cím, név. Az adatkezelőnek történő e-mail-küldést az adatkezeléshez történő kifejezett hozzájárulásnak tekintjük. Az adatkezelő a szolgáltatás teljesítése céljának megvalósításához szükséges időtartamig, azaz a szolgáltatásnyújtás teljes időtartamára kezeli az érintett adatait. Amennyiben az érintett nem adja meg az adatkezelő szolgáltatásának nyújtásához elengedhetetlenül szükséges adatokat, úgy az érintett nem tudja igénybe venni az adatkezelő szolgáltatásait. A hozzájárulás bármikor, ingyenesen visszavonható.

A honlapon lehetőség van arra, hogy az érintett hírlevélre iratkozzon fel. Amennyiben az érintett feliratkozik a hírlevélre, úgy az adatkezelő a következő adatokat kezeli a szolgáltatásnyújtás teljes időtartamára: név, e-mail-cím, IP-cím. Az érintett hírlevelek útján időről időre e-mail-ben kap tájékoztatást a honlapon található legfrissebb hírekről, eseményekről, reklámokról, terméktájékoztatókról és kedvezményes ajánlatokról. Az adatkezelő 5 (öt) évig kezeli az érintett által közvetlen üzletszerzés céljára megadott személyes adatokat, amennyiben ahhoz az érintett hozzájárult. Amennyiben az érintett nem adja meg az adatkezelő szolgáltatásának nyújtásához elengedhetetlenül szükséges adatokat, úgy az érintett nem tudja igénybe venni az adatkezelő szolgáltatásait. A hozzájárulás bármikor, ingyenesen visszavonható.

Az érintettek által megadott adatokat az alábbi adatkezelő kezeli:

Hellooo Europe Kft.

cégjegyzékszám: 01-09-987090

adószám: 23970382-2-41

székhely: 1054 Budapest, Alkotmány utca 4.

e-mail: antal.kristof@hellooo.hu  

Az adatkezelő által végzett adatkezelés a honlapon illetve a honlap kiszolgáló szerverén történik, amely szerver helye Budapest.

Az adatkezelő határozza meg a személyes adatokhoz történő hozzáférési jogosultságokat attól függően, hogy az általa feljogosított felhasználónak milyen mértékű hozzáférésre van szüksége a munkavégzéséhez. A felhasználók általi hozzáféréseket az adatkezelő megfelelően dokumentálja és ellenőrzi az esetleges visszaélések elkerülése érdekében. 

Az adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat adathordozóra nem menti, kivéve a szerveren történő kezeléshez szükséges biztonsági mentést. Az adatbázistól elkülönített helyen tárolt biztonsági mentést az adatkezelő legfeljebb 4 (négy) hétig tárolja, majd az idő elteltével haladéktalanul törli.

 1. Adatbiztonság, adatfeldolgozás

Az adatkezelő az adatbiztonság követelményének megfelelően az érintettek által megadott személyes adatokat automatizáltan, elektronikus formában kezeli, az adatkezeléshez nem vesz igénybe adatfeldolgozókat.

Az adatkezelő az érintett adatait a szolgáltatás nyújtása során, annak teljesítése érdekében, és ahhoz szükséges mértékben kezeli, azokat harmadik személyeknek át nem adja. Az adatkezelő jogosult a szolgáltatás nyújtása során bármikor, egyoldalúan más adatkezelőket is igénybe venni. Az adatkezelők mindenkori listája a honlapon, illetve a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban rögzítésre kerül.

Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az Infotv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve ha azt törvény lehetővé teszi -közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő további intézkedésekkel biztosítja:

a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;

b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;

c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;

d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;

e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és

f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

Az adatkezelőnek az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

Az adatkezelési időtartam lejártakor az adatkezelő törli az érintett adatait.

Az adatkezelő gondoskodik a kezelt adatok biztonságáról, és minden intézkedést megtesz a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás, azaz annak érdekében, hogy az érintettek személyes adatai a jogszabályoknak megfelelő védelemben részesüljenek.

Az adatkezelő az adatbiztonság követelményének megtartásához szükséges intézkedések körében számítógépes adatbázisban, automatikus és manuális módon kezeli az érintett adatait és intézkedett arról, hogy az érintett adatainak kezelése zárt, és minden esetben jelszóval védett rendszerben, merevlemezre mentve történjen és e rendszereket csak a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben, az ahhoz elengedhetetlenül szükséges mértékben használják az adatok megismerésére jogosultak.

A számítógépes rendszerek tűzfallal és megfelelő vírusvédelemmel vannak ellátva.

Az adatkezelő elvégzi a rendszer műszaki ellenőrzését és hiba észlelése vagy jelzése esetén intézkedik.

Adatbiztonsági garanciaként adatkezelő vezetői tisztségviselőit és munkavállalóit titoktartási kötelezettség és jogi felelősség terheli az adatkezelési tevékenységük során megismert személyes adatok tekintetében.

Az adatkezelő a reklám küldéséhez hozzájáruló nyilatkozatot tevő érintettek személyes adatairól nyilvántartást vezet.

Cookie / Sütik

A cookie olyan kisméretű szövegfájl (névtelen azonosító), amely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódik és a későbbi látogatásokkor aktiválódik. Az adatkezelő honlapja cookie-kat használ, hogy egyszerűbbé és kellemesebbé tegye látogatásait, továbbá, hogy hogy a honlap látogatottságáról adatokat gyűjtsön. A cookie-k elősegítik az adatok mérését a látogatóra vonatkozóan azért, hogy a honlapot javítani, fejleszteni, korrigálni tudja az adatkezelő. A cookie-k segítenek megállapítani, hogy egy oldalt a honlapon megnéztek-e már. A cookie-k segítenek például abban, hogy az adatkezelő megállapíthassa, hogy a látogató korábban ellátogatott-e már a honlapra vagy új látogató. A honlap által használt cookie-k nem tárolnak személyes adatokat vagy más személy beazonosítására alkalmas információt. Amennyiben a látogató nem kíván cookie-kat fogadni, lehetősége van úgy beállítani az internet böngészőjét, hogy töröljön minden cookie-t a számítógépének merevlemezéről és blokkoljon minden cookie-t vagy kapjon egy figyelmeztetést mielőtt egy cookie elmentésre kerül.

A cookie-k blokkolásával nem garantálható a honlap maradéktalan, felhasználóbarát, teljes értékű használata.

Az adatkezelő a cookie-kat nem használja személyes információk tárolására, és arra sem, hogy ilyen információkat adjon ki harmadik félnek, kivéve, ha az érintett feliratkozik a hírlevélre, vagy egyéb szolgáltatást vesz igénybe, ugyanis azokban az esetekben az érintett önkéntes alapon adja meg saját adatait.

Az adatkezelő az érintett személyes adatait (hírlevél-feliratkozásakor pl.) nem kapcsolja össze a honlap látogatottságára vonatkozó adatok eredményeivel.

Céljuk és működésük alapján a cookie-k a következő kategóriákba sorolhatók:

 • feltétlenül szükséges cookie-k;
 • funkcionális cookie-k és
 • teljesítménynövelő cookie-k.

A feltétlenül szükséges cookie-k garantálják azoknak a funkcióknak a működését, amelyek nélkül a felhasználó, látogató nem tudja a szándékának megfelelően használni a honlapot. Ezeket a cookie-kat csak az adatkezelő használja, ezért ezek „első fél cookie-k”. Ez azt jelenti, hogy a cookie-kban tárolt összes információ a honlapra kerül.

A feltétlenül szükséges cookie-k használata a honlap látogatójának beleegyezése nélkül is lehetséges. Ezért a feltétlenül szükséges cookie-kat nem lehet egyénileg ki- és bekapcsolni. Ez a funkció csak akkor érhető el az érintett számára, ha olyan cookie-ról van szó, amelynek használatához a beleegyezése szükséges, ilyenek a funkcionális és a teljesítménynövelő cookie-k. Azonban az érintettnek bármikor lehetősége van, hogy általánosságban kikapcsolja a cookie-kat a böngészőjében.

A funkcionális cookie-k lehetővé teszik, hogy az adatkezelő tárolja a korábban megadott adatokat, és ennek alapján magasabb szintű, személyre szabott szolgáltatást nyújthasson. Ezek a cookie-k csak anonim információkat gyűjtenek és tárolnak, így nem képesek követni a látogató mozgását más weboldalakon.

A teljesítményfokozó cookie-k információt gyűjtenek arról, hogy a látogatók hogyan használják a honlapot; ennek célja, hogy az adatkezelő mindig javíthassa a honlap vonzerejét, tartalmát és használhatóságát. A honlapon olyan cookie-kat használunk, amelyek harmadik személyek számára gyűjtenek adatokat, és ezek alapján olyan reklámokat jelenítünk meg mi és harmadik személyek, amelyek relevánsak a felhasználóknak. Az ilyen cookie-k segítenek például annak meghatározásában, hogy a látogatók felkeresik-e az aloldalakat, ha igen, melyeket, és milyen típusú tartalmak különösen érdekesek a számukra. Rögzítik, hogy a felhasználók összesen hány alkalommal keresték fel a honlapot és az aloldalakat, mennyi időt töltöttek a honlapon, milyen sorrendben keresték fel az oldalakat, milyen kulcsszavak vezették ide a látogatókat, milyen országból, régióból, és ha ez tudható, mely városból keresték fel a honlapot, és a látogatók milyen arányban használtak mobil eszközöket a böngészéshez. A teljesítményfokozó cookie-k rögzítik a mozgást, a kattintást és az egérrel való oldalgörgetést, mindezt azért, hogy megtudjuk, a honlap mely részei különösen érdekesek a látogatók számára. Ennek eredményeként a honlap tartalmát az adatkezelő célzottan a felhasználói igényeihez tudja igazítani, és optimalizálhatja a felajánlott tartalmakat, szolgáltatásokat.

A cookie-k felhasználásával nyert információkat anonim elemzi az adatkezelő. 

A honlapon a Google Analytics funkcionális cookie-t használja az adatkezelő, kizárólag statisztikai célból.

A látogató letilthatja a Google Analytics cookie marketing célból történő felhasználását.

Linkek 

A honlap tartalmazhat olyan linkeket, amelyek más – az adatkezelő ellenőrzésén kívüli – oldalakhoz vezetnek. Az adatkezelő nem vállalja a felelősséget ezen oldalak adatvédelmi szolgáltatásaiért vagy az oldalak tartalmaiért. Ezeket a linkeket csak azért adja meg, hogy a honlapra látogatók számára könnyebbé tegye az információkeresést egy adott területen.

 1. A látogató/érintett jogai

Az érintett az adatkezelőtől írásban bármikor kérheti a személyes adatai kezeléséről szóló tájékoztatást, azok helyesbítését vagy kiegészítését, törlését, zárolását az alábbiak szerint:

–           az adatkezelő az érintett adatainak kezeléséről írásbeli megkeresésre írásban tájékoztatást nyújt,

–           az adatkezelő az adatot helyesbíti, vagy kiegészíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valós adat rendelkezésére áll,

–           az adatkezelő az adatokat törli, ha az érintett azt kéri, mert a kezelt adati hiányos vagy téves, és ez jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést a vonatkozó jogszabály nem zárja ki -, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt az illetékes bíróság vagy hatóság elrendeli,

–           az adatkezelő az adatot zárolja, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit, és még fennáll az adatkezelési cél, amely miatt az adat nem törölhető,

–           az adatkezelő az adatot megjelöli, ha az érintett annak helyességét vagy pontosságát vitatja, de ez egyértelműen nem állapítható meg.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 (huszonöt) napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 (huszonöt) napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az érintett jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

Az érintett kérelmére adatkezelő a személyes adatok másolatát széles körben használt elektronikus formátumban vagy az érintett által választott más formátumban rendelkezésére bocsátja. Az érintett kérésének megfelelően az adatkezelő módosítja, pontosítja a személyes adatát.

Az érintett adataihoz való hozzáféréséhez fűződő jogának gyakorlása, valamint személyes adatainak helyesbítése céljából adatkezelőhöz fordulhat az antal.kristof@hellooo.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben.

Az érintett kérelmére adatkezelő törli az érintett személyes adatát. Az adatkezelő a kérelem teljesítését jogszabályban szereplő okokból tagadhatja meg, így például abban az esetben, ha a személyes adatok jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükségesek, vagy a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából, illetve közérdekből, vagy a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükségesek.

Az érintett hírlevél részére történő közléséhez való hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja. illetve bejelentheti a hírlevél küldésének megtiltása iránti igényét. Ebben az esetben az érintett nevét és minden egyéb megadott személyes adatát adatkezelő haladéktalanul törli a nyilvántartásból és az érintett részére a továbbiakban nem küld hírlevelet. A visszavonó nyilatkozat megtételére mind postai úton, adatkezelő székhelyére küldött levél útján, mind pedig elektronikusan az antal.kristof@hellooo.hu e-mail címre történő levél küldéssel lehetőség van. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett jogosult kérelmezni a személyes adatok kezelésének korlátozását (zárolását):

 • ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor azon időtartamig kérheti az adatok zárolását, amíg adatkezelő ellenőrizi a személyes adatok pontosságát;
 • ha az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;
 • ha adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett kéri az adatok zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Az adatkezelő az érintett zárolási kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimenti, vagy a papír alapon tárolt személyes adatokat külön mappába helyezi át. Az adatkezelő a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli. Az adatkezelő az adatkezelés korlátozásának e feloldásáról előzetesen tájékoztatja az érintettet.

Az érintett jogosult arra, hogy személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható, tagolt formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ezen túlmenően az adatkezelő biztosítja, hogy az érintett erre irányuló kifejezett kérelme esetén közvetlenül továbbítja az érintett adatait az érintett által meghatározott másik adatkezelőnek.

A joggyakorlás díjmentes. Bizonyos esetekben adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha az érintett az adatairól másolatot kér, vagy ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó.

adatkezelő fenntartja magának azt a jogot, hogy amennyiben megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy adatkezelő meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen írásban az antal.kristof@hellooo.hu e-mail-címen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint törvényben meghatározott egyéb esetben. 

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet, illetve, ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) napon belül bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 1. Jogorvoslat

Az érintett a jogainak megsértése esetén, illetve, ha az adatkezelő a tiltakozását nem a jogszabály szerint kezeli az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az érintett személyes adatainak kezelésével, feldolgozásával kapcsolatos észrevételeivel, panaszaival az alábbi hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

telefon: +36 (1) 391-1400

fax: +36 (1) 391-1410

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

URL http://naih.hu

 • Egyéb rendelkezések

Amennyiben az adatkezelő módosítja az Adatkezelési Tájékoztatót, akkor erről a honlapon közleményt helyez el, illetve az érintett által megadott e-mail címre továbbítja a módosított tájékoztatót annak érdekében, hogy az érintett megismerhesse azt.

Ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról, szükség esetén hozzájárulását kéri.

Ha az adatkezelő más címzettel is közli az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor tájékoztatja erről az érintettet.

Feltöltés dátuma: 2020. november 3.