Elindult az akciófigyelő szolgáltatásunk

Általános felhasználási feltételek

A jelen felhasználási feltételek a Hellooo Europe Kft. szolgáltató által üzemeltetett tesztplussz.hu honlap igénybevételének, felhasználásának, használatának (szolgáltatás) feltételeit tartalmazza.

A felhasználó a honlap felkeresésével elfogadja a felhasználási feltételeket, valamint tudomásul veszi az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat és mindezeket magára nézve kötelezőnek tekinti. A felhasználó kizárólagos felelőssége a felhasználási feltételek és az adatkezelési tájékoztató tartalmának megismerése, melyek a honlapról elérhetőek.

A szolgáltató fenntartja magának a jogot a felhasználási feltételek, illetve az adatkezelési tájékoztató módosításra, mely esetleges módosításról a honlapon tájékoztatja a felhasználókat. A módosítást követően a honlap használata a módosítás felhasználó általi elfogadásának tekintendő.

A szolgáltatás, a honlap működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, az adatkezelési tájékoztató a felhasználási feltételek részét képezi, és minden felhasználóra nézve kötelezőek.

A felhasználási feltételek hatálya kiterjed a szolgáltatást igénybe vevő valamennyi felhasználóra. A honlap felhasználója nem tehet közzé tartalmat a honlapon.

Felelősség 

A honlap az év 365 napján 0-24 órában elérhető. Az esetleges technikai fennakadásokért, átmeneti elérhetetlenségért a szolgáltató felelősséget nem vállal.

A tesztplussz.hu internetes oldal olyan portál, amelyet bárki jogosult meglátogatni, illetve használni, a honlap célja a felhasználók széleskörű tájékoztatása különböző témakörökben, illetve ismereteik esetleges bővítése, a különböző igények figyelembevételével történő segítségnyújtás. A megjelentetett információ általános ismeretterjesztési és tájékoztatási célokat szolgál. A szolgáltató célja, hogy a saját tesztelési módszere alapján kialakított véleménye mentén ajánlja a honlapon véleményezett termékeket, szolgáltatásokat, a szolgáltató nem foglalkozik tanácsadással. 

A Hellooo Europe Kft. kijelenti, hogy a honlapon közzétett teszteredményei, véleménye kialakításában nincs befolyásoló tényező, a tesztelt termékek, szolgáltatások és az azokra vonatkozó minősítés nem minősül sem reklámnak, sem ajánlásnak. A szolgáltató honlapon elhelyezett tartalma nem helyettesít vonatkozó szakismereteket.

A Hellooo Europe Kft. szolgáltató mindent megtesz a honlapon található információk pontosságának és teljességének biztosítása érdekében, a tőle elvárható gondossággal jár el a honlap karbantartása érdekében, azonban nem vállal felelősséget a honlapon található adatok, információk esetleges pontatlanságából és/vagy hiányosságából és/vagy időszerűségéből eredő bárminemű kárért. A felhasználó a honlapon elérhető tartalomra (pl. feltöltött anyagok, adatok, információk) kizárólag saját felelősségére hagyatkozhat. A felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a honlapon hozzáférhető információk esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén saját felelőssége. A szolgáltató javasolja, hogy a felhasználó ellenőrizze a honlapon adott legfrissebb tanácsokat abból a szempontból, hogy a szándékolt célokra megfelelnek-e. 

A honlap felhasználói elfogadják, hogy a honlapot és annak tartalmát saját felelősségükre nyitják meg, és használják fel. Sem a Hellooo Europe Kft., sem a honlap írásában, létrehozásában és átvitelében részt vevő harmadik felek nem tehetők felelőssé a honlap megjelenítéséből, megnyitásából vagy az erre való képtelenségből, a honlapra való belépésből vagy belépésre való képtelenségből, vagy a honlap használatából vagy használatára való képtelenségből, vagy a honlapon megjelentetett információra való hagyatkozásból adódó kárért vagy sérülésért. 

A honlapon megjelenő tartalomért, az azon keresztül nyújtott információkért a szolgáltató felelősséget nem vállal, és fenntartja a jogot arra, hogy bármikor módosításokat, javításokat hajtson végre, továbbá a honlap elérhetőségét korlátozza, vagy megszüntesse.

A szolgáltató nem vállal felelősséget a honlap tartalmi, funkcionális hibamentességéért és kizár minden felelősséget bármely, a honlap, vagy az azon szereplő információk felhasználásából, vagy nem megfelelő felhasználásából, a honlap nem megfelelő működéséből, hiányosságából, félreérthetőségéből eredő közvetlen, vagy közvetett kárért, továbbá a honlapon szereplő információk alapján megtett cselekedetek, vagy mulasztások miatt bekövetkező károkért.

A felhasználó minden, a honlapon szereplő információt kizárólag saját felelősségre használ fel.

A felhasználó egyedül és kizárólagosan felel a szolgáltatás, honlap használatáért, minden, a szolgáltatás igénybevétele során mások számára hozzáférhetővé tett vagy letöltött információért, adatért. A felhasználó tudomásul veszi a jelen felhasználási feltételeket, a vonatkozó etikai szabályokat és jogszabályi előírásokat.

Szerzői jogok, védjegyek

A honlapon megjelentetett minden tartalom, részlet, dokumentum, információ és illusztráció, a honlap grafikája, vagy bármely más szerzői mű (a továbbiakban: mű) a Hellooo Europe Kft. kizárólagos tulajdona és szerzői jogi oltalom alatt áll. Amennyiben a honlapon másként megjelölésre nem kerül, a mű szerzői jogainak (ideértve a vagyoni jogokat is) jogosultja a Hellooo Europe Kft. szolgáltató.

A művek felhasználására kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha ezek a tartalmak kizárólag személyes célokra kerülnek felhasználásra, gazdasági tevékenység, haszonszerzés célját sem közvetve, sem közvetlenül nem szolgálják, a részleteket semmilyen módon nem változtatják meg, és a honlapról származó minden illusztrációt kizárólag a kísérőszöveggel összefüggésben használnak fel, valamint a forrás megjelölésre kerül.

A honlap tartalmának letöltése, személyes használatra történő kinyomtatás, vagy mentés kizárólag a mű elolvasása végett engedélyezett, a többszörözés vagy elektronikus adattárban történő tárolás semmilyen formában nem engedélyezett. 

A honlapon szereplő minden márkanév vagy védjegy a Hellooo Europe Kft., vagy együttműködő partnerei, illetve más harmadik személyek tulajdona. Ezen védjegyek vagy egyéb anyagok jogosulatlan felhasználása vagy az ezekkel való visszaélés kifejezetten tilos, és a szerzői jog, a védjegyjog vagy más ipari tulajdonjogok megsértésének számít.

A tesztplussz.hu holnap tulajdonosa a Hellooo Europe Kft., az ott, valamint a megküldött hírlevelekben található képek, szöveges tartalmak – ideértve a védjegyeket, domain neveket, más egyéb szellemi alkotásokat is – szerzői-, védjegy- és más szellemi alkotásokhoz fűződő jogok jogosultja a Hellooo Europe Kft., vagy partnerei, illetve azok a vonatkozó jogosult engedélyével jelennek meg az internetes oldalon.

A honlapon a felhasználó jogosult böngészni, annak tartalmát egészben vagy részben magáncélra, jövedelemszerzés nélkül jogosult felhasználni azzal a feltétellel, hogy a felhasználó érintetlenül hagyja és tekintetbe veszi a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat, köztük az egyes tartalmakhoz kapcsolódóan feltüntetett szerzői jogokra vonatkozó nyilatkozatot. Ezen túlmenően a honlap tartalmának bármilyen további felhasználására kizárólag a vonatkozó jogszabályok – így különösen, de nem kizárólagosan a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény – rendelkezései irányadóak.

A honlap tartalma semmilyen körülmények között nem értelmezhető oly módon, mintha az a honlapon megjelenített, jogi oltalom alatt álló szellemi tulajdon bármelyikének felhasználása tekintetében bárki számára felhasználási jogot, vagy engedélyt biztosítana.

Minden esetben tilos a honlap egészét, részét vagy annak alkotórészeit eladni, bérbe adni, lízingelni, tovább engedélyezni, továbbítani, terjeszteni, nyilvánossághoz közvetíteni, vagy használati idejét megosztani, az anyagokat, vagy szolgáltatásokat keretben (frame) megjelentetni, vagy tükrözni, átdolgozni bármely más szerveren, vagy internet alapú eszközön a Hellooo Europe Kft. vagy más jogosultak kifejezett, előzetes írásbeli engedélye nélkül. Tilos továbbá a honlapon található, vagy ott elérhető címeket, védjegyeket, szerzői jogi, korlátozott hozzáférési jogi figyelmeztetéseket, vagy egyéb tulajdonjogra utaló jeleket, vagy bármiféle megállapodást eltávolítani, megváltoztatni, módosítani, vagy azt bármiféle módon átírni. A szolgáltató nem engedélyezi a honlapon található anyagok gyűjtését, összeállítását, kivéve, ha a felhasználásuk nem kereskedelmi célú, és kifejezetten magánjellegű.

A tilalom nem érinti a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben szabályozott szabad felhasználási eseteket, amelyekre azonban kizárólag a törvényben meghatározott felhasználói kör részére, illetve a törvényben meghatározott célból és mértékben van lehetőség. A művek bármely más felhasználásához a szerzők hozzájárulása szükséges.

A szabad felhasználás körében a felhasználás díjtalan, és ahhoz a szerző engedélye nem szükséges. Csak a nyilvánosságra hozott művek használhatók fel szabadon e törvény rendelkezéseinek megfelelően.

A felhasználás a szabad felhasználásra vonatkozó rendelkezések alapján is csak annyiban megengedett, illetve díjtalan, amennyiben nem sérelmes a mű rendes felhasználására és indokolatlanul nem károsítja a szerző jogos érdekeit, továbbá amennyiben megfelel a tisztesség követelményeinek és nem irányul a szabad felhasználás rendeltetésével össze nem férő célra.

A szabad felhasználásra vonatkozó rendelkezéseket nem lehet kiterjesztően értelmezni.

A szabad felhasználás esetei

A mű részletét – az átvevő mű jellege és célja által indokolt terjedelemben és az eredetihez híven – a forrás, valamint az ott megjelölt szerző megnevezésével bárki idézheti.

Nyilvánosságra hozott irodalmi vagy zenei mű, film részlete, vagy kisebb terjedelmű ilyen önálló mű, továbbá képzőművészeti, építészeti, iparművészeti és ipari tervezőművészeti alkotás képe, valamint fotóművészeti alkotás szemléltetés érdekében iskolai oktatási célra, valamint tudományos kutatás céljára a forrás és az ott megjelölt szerző megnevezésével a cél által indokolt terjedelemben átvehető, feltéve, hogy az átvevő művet nem használják fel üzletszerűen. Átvételnek minősül a mű olyan mértékű felhasználása más műben, amely az idézést meghaladja.

Természetes személy magáncélra a műről másolatot készíthet, ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja. E rendelkezés nem vonatkozik az építészeti műre, a műszaki létesítményre, a szoftverre és a számítástechnikai eszközzel működtetett adatbázisra, valamint a mű nyilvános előadásának kép- vagy hanghordozóra való rögzítésére.

Nem minősül szabad felhasználásnak – függetlenül attól, hogy magáncélra történik-e -, ha a műről más személlyel készíttetnek másolatot számítógépen, illetve elektronikus adathordozóra.

Szabad felhasználás a mű járulékos vagy közbenső – a felhasználásra irányuló műszaki folyamat elválaszthatatlan és lényeges részét képező, önálló gazdasági jelentőség nélküli – időleges többszörözése, ha kizárólag az a célja, hogy lehetővé tegye:

a) az átvitelt harmadik személyek között hálózaton, köztes szolgáltató által, vagy

b) a műnek a szerző által engedélyezett, illetve a szerzői jogról szóló törvény rendelkezései alapján megengedett felhasználását.

Egyes művek az időszerű, napi eseményekről való tájékoztatás céljára – a cél által indokolt terjedelemben – szabadon felhasználhatók. Ilyen felhasználás esetén a forrást – a szerző nevével együtt – fel kell tüntetni, hacsak ez lehetetlennek nem bizonyul.

A szabad felhasználás keretében többszörözött példányok – a könyvtárközi kölcsönzés és a szerzői jogról szóló törvény 36. § (5) bekezdésében foglalt eset kivételével – nem terjeszthetők a szerző engedélye nélkül.

A mű nem üzletszerű felhasználása a szabad felhasználás körébe tartozik, ha az kizárólag fogyatékossággal élő személyek javára, fogyatékosságukkal közvetlen összefüggésben történik, és nem haladja meg a fogyatékosság által indokolt mértéket. Eszerint szabad felhasználásnak minősül különösen:

a) a mű hozzáférhető formátumú példányának az olvasási képességet érintő fogyatékossággal élő kedvezményezett személy kizárólagos használatára történő előállítása, akár a kedvezményezett személy, akár valamely, az ilyen személy nevében eljáró személy vagy jogosított szervezet által, feltéve, hogy a hozzáférhető formátumú példány alapjául szolgáló műhöz a hozzáférhető formátumú példány előállítója jogszerűen jutott hozzá;

b) a jogosított szervezet által az olvasási képességet érintő fogyatékossággal élő kedvezményezett személyek vagy más jogosított szervezetek számára hozzáférhető formátumú példányok terjesztése és nyilvánossághoz közvetítése, ideértve az oly módon történő hozzáférhetővé tételt is, amikor a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választják meg.

A Magyarországon letelepedett jogosított szervezet a (b) pontban meghatározott tevékenységet az Európai Unió bármely tagállamában letelepedett jogosított szervezet vagy az olvasási képességet érintő fogyatékossággal élő kedvezményezett személy számára szabadon végezheti.

A Magyarországon letelepedett jogosított szervezet és az olvasási képességet érintő fogyatékossággal élő kedvezményezett személy a hozzáférhető formátumú példányt az Európai Unió más tagállamában letelepedett jogosított szervezettől szabadon megszerezheti.

Az fentiekben, kizárólag fogyatékossággal élő személyek javára, fogyatékosságukkal közvetlen összefüggésben történő szabad felhasználás körében bármely nyilvánosságra hozott, írott vagy egyéb jelrendszer formájában rögzített (szerzői jogi törvény 18. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése) mű felhasználható annak illusztrációival együtt, ideértve ezek digitális és hanganyaggá alakított változatait is.

A hozzáférhető formátumú példány előállításához és hozzáférhetővé tételéhez szükséges változtatások nem haladhatják meg a cél által indokolt mértéket.

Bírósági, továbbá közigazgatási vagy más hatósági eljárásban a mű bizonyítás céljára, a célnak megfelelő módon és mértékben felhasználható.

Harmadik fél honlapjára mutató linkek

Előfordulhat, hogy a honlap használata közben más internetes oldalra történő hivatkozásokat, avagy oda mutató linket talál. A Hellooo Europe Kft. nem vállal felelősséget a harmadik felek által készített honlapok tartalmáért, pontosságáért és működéséért. A linkek megjelentetése nem jelenti azt, hogy a szolgáltató egyetért azok tartalmával. A szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget az ilyen honlapok elérhetőségéért vagy tartalmáért, sem az ilyen tartalmak alkalmazásából eredő károsodásért vagy sérelemért. A más weboldalra mutató hivatkozások elhelyezése nem jelenti azt, hogy a Hellooo Europe Kft. az adott internetes oldalt bármilyen formában támogatná. A más honlapokra mutató linkek kizárólag a honlap felhasználóinak kényelmét szolgálják, a más honlapok szolgáltatóitól a Hellooo Europe Kft. információt a felhasználóra nézve nem kap semmilyen formában. A felhasználók az ilyen honlapokat kizárólag saját felelősségükre látogatják. Amennyiben a szolgáltató értesül arról, hogy a honlapon közzétett bármely link jogsértő információt tartalmaz, akkor a jogellenesség hitelt érdemlő igazolását követően haladéktalanul intézkedik a link eltávolítását illetően.

A szolgáltató javasolja a felhasználóknak, hogy amennyiben a tesztplussz.hu oldalt elhagyná, úgy a harmadik fél internetes oldalának általános felhasználási feltételeit és adatvédelmi tájékoztatóját is gondosan tanulmányozza át a használatot megelőzően.

A felhasználás területi hatálya

A honlapot a szolgáltató ellenőrzi, működteti, és frissíti Magyarországon. A honlap kifejezetten magyarországi felhasználásra készült. A szolgáltató nem vállal felelőséget azért, hogy a honlap a magyarországitól eltérő területen is helytálló tartalommal rendelkezik, különösen, hogy a termékek és szolgáltatások hasonló névvel, kiszerelésben, csomagolással, illetve azonos feltételekkel érhetők el. Az oldalon feltüntetett termékek csomagolása, címkézése, kiszerelése, jelölése, technikai jellemzői stb. országonként különböző lehet. Amennyiben a felhasználó Magyarország területén kívül használja a honlapot, illetve annak a tartalmát, akkor az a saját felelőssége, hogy azt a helyi jogszabályokkal összhangban tegye.

A szolgáltató részére elküldött személyes adataira a jelen oldalon ugyancsak elérhető, Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt feltételek az irányadók.

A honlap „ahogyan van” alapon elérhető, ennélfogva a Hellooo Europe Kft. nem vállal semmilyen – akár kifejezett, hallgatólagos, jogszabályon alapuló vagy más egyéb – szavatosságot az internetes oldalon hozzáférhető információk, anyagok megbízhatóságáért, naprakészségéért, az internetes oldalhoz való hozzáférés megszakadástól vagy hibáktól való mentességéért, a honlap vírusmentességéért, a honlapon megosztott tartalmak pontosságáért, teljességéért. 

A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a honlap bármely részéhez vagy egészéhez, illetve annak bármely funkciójához való hozzáférést előzetes értesítés nélkül bármikor korlátozza, felfüggessze, vagy megszüntesse.

Kapcsolat

A honlap üzemeltetője a Hellooo Europe Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1055 Budapest, Alkotmány utca 4.; adószám: 23970382-2-41; cégjegyzékszám: 01-09-987090, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága).

Tárhelyszolgáltató:          DigitalOcean, LLC

101 Avenue of the Americas, 10th Floor

New York, NY 10013

digitalocean.com 

Amennyiben bármilyen kérdése vagy észrevétele van a honlappal kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az antal.kristof@hellooo.hu e-mail-címen.

Irányadó jog

A honlap kizárólag magyarországi felhasználók számára készült. A szolgáltató nem tesz arra irányuló kijelentést, hogy a honlapon található anyagok és információk Magyarországon kívül megfelelőek vagy elérhetőek.

A felhasználó a honlap látogatásával elfogadja, hogy a honlap használatából származó vagy azzal kapcsolatos vitákra és követelésekre Magyarország joga alkalmazandó. Az esetleges jogviták eldöntésére Magyarország bíróságai rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

A felhasználó a honlap látogatásával elfogadja a jelen felhasználási feltételeket.

Hellooo Europe Kft.

Feltöltés dátuma: 2020. november 3.